Takaisin listaan
Uutiset

Kotimainen selvitys tarjoaa keinoja vapaaehtoisesti toteutettaviin ilmastotekoihin liittyvän kaksoislaskennan välttämiseen

Eroon kaksoislaskennasta, huomio totuudenmukaisiin ilmastoväittämiin

Hillintätuloksia on mahdollista tuottaa erilaisin ilmastoteoin, ja myös hillintätuloksen kaksinkertaiseen hyväksi lukemisen välttämiseen on keinoja. Vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin ja  kaksoislaskentaan liittyviä kysymyksiä tarkastelleen raportin mukaan kaksoislaskenta ja sen ympärillä käytävä keskustelu on aiheuttanut epäselvyyttä vapaaehtoisen päästökompensaation luotettavuuden suhteen. Kaksinkertainen hyväksiluku on yksi kaksoislaskennan muodoista, ja sisältyy hyvän käytännön mukaisiin hillintätulosten minimikriteerivaatimuksiin.

Yritykset ja muut toimijat voivat välttää kaksoislaskennan ansan ennen kaikkea kiinnittämällä huomioita ilmastoväittämiinsä, raportissa todetaan. Jos hillintätulos sisältyy kansallisesti velvoittavaan päästövähennystavoitteeseen, sitä ei tule laskea toimijan omaksi hyödyksi (ns. kumoutumisväittämä), vaan voidaan tehdä kansallinen ilmastotukiväittämä ja tukea esimerkiksi Suomen kansallista hiilineutraalisuustavoitetta. Toinen keino välttää kaksoislaskennan sudenkuoppia on hyödyntää toimijan tuottamien päästöjen ilmastohaitan kumoamisessa vain sellaisia hillintätuloksia, joita ei lasketa mukaan kansallisiin tavoitteisiin. Yritys tai muu toimija voi myös ostaa kaksoislaskennan välttäviä ilmastoyksiköitä kansainvälisiltä markkinoilta.

Vastaavat mukautukset eivät saa vaikeuttaa hiilensidonnan kansallisen tavoitteen saavuttamista

EU-lainsäädäntö velvoittaa jäsenmaita toimimaan päästökompensaation laskennassa yhteisten sääntöjen mukaan. Se ei esimerkiksi mahdollista kansallisten mukautusten tekemistä laskennassa eli laskentatavan kansallisia muutoksia tai kansallisen hiilensidontatavoitteen ylittämistä yksityisen toimijan hillintätulosta vastaavalla määrällä. EU:n säännökset päästöjen laskennassa ovat relevantteja myös vapaaehtoisen hiilimarkkinan kyseessä ollessa.

Vapaaehtoinen päästökompensaatio tulee toteuttaa tavalla, joka ei uhkaa Suomen kansallisen hiilensidontatavoitteen toteutumista, raportti muistuttaa. Kansalliseen tavoitteeseen pääseminen on ensisijaista vapaaehtoisten hiilimarkkinoiden toimintaan nähden. Sen vuoksi kansallisten, niin kutsuttujen vastaavien mukautusten toteuttaminen on jatkossa tehtävä kehittyvän EU-lainsäädännön puitteissa harkiten, jotta mukautukset eivät vaikeuta kansallisen tavoitteen saavuttamista. Tämä on erityisen tärkeää tilanteessa, jossa Suomen hiilinielut pienenevät ja päästöt kasvavat.

Selvitys: Vapaaehtoisiin päästökompensaatioihin liittyvät erityiskysymykset

Lue lisää

Kaikki artikkelit