Vapaaehtoiset hiilimarkkinat Suomessa - Tietoa päästöjen kompensoinnista ja ilmastoyksiköiden käytöstä

Vapaaehtoisilla ilmastoteoilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta

Tukemalla vapaaehtoisia ilmastotekoja halutaan vaikuttaa ilmastoa lämmittävien kaasujen kokonaismäärään ilmakehässä. Ilmastopäästöjä syntyy ihmisen toiminnasta. Aiheutunut ilmastohaitta voidaan kumota tukemalla erilaisia ilmastotekoja, jotka vähentävät päästöjä tai sitovat ilmakehän hiilidioksidia takaisin maapallon luonnollisiin tai keinotekoisiin hiilivarastoihin.

Lue lisää: Hiilenkierto

Viimeisin tieto ja tutkimus

Ensin vähennetään päästöjä

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ensimmäinen ja tärkein askel on vähentää päästöjä. Tavoiteltava, hyvien käytäntöjen mukainen päästöjen kompensointi tarkoittaa vain niiden päästöjen kompensoimista, joita ei ole enää mahdollista vähentää. Kuluttajan tulisi vertailla ja valita ensisijaisesti vähäpäästöisin vaihtoehto. Yrityksen tulisi ensin vähentää päästöjä tuotantoketjussa.

Lue lisää: Päästöjen vähentäminen

Miten vapaaehtoiset hiilimarkkinat toimivat? Mitä ovat ilmastoyksiköihin perustuvat ilmastoteot?

Organisaatio tai yksityinen kuluttaja voi ostaa vapaaehtoisilta hiilimarkkinoilta ilmastoyksiköitä ja tukea näin erilaisia ilmastotekoja. Ilmastotekojen tukemisen tavoite voi olla esimerkiksi kumota ostajan omia päästöjä tai osallistua kansallisten päästövähennystavoitteiden saavuttamiseen. Ilmastoyksiköt on tuotettu toimenpitein, jotka sitovat ilmakehän hiiltä tai vähentävät ilmakehään päätyvää hiilen määrää jossain toisaalla kuin missä ostajan päästöt ovat syntyneet.

Lue lisää: Vapaaehtoiset hiilimarkkinat

Mikä on ilmastoväittämä? Mitä tarkoittaa hiilineutraalisuus?

Yritykset ja organisaatiot käyttävät erilaisia ilmastoväittämiä markkinoinnissaan ja kertoessaan tukemistaan ilmastoyksiköihin perustuvista vapaaehtoisista ilmastoteoista. Käytettyjen väittämien tulee olla totuudenmukaisia ja väittämien tueksi kuluttajalle on tarjottava tietoa siitä, mihin päästöihin toiminta on kohdistettu ja mitä keinoja organisaatio on valinnut saavuttaakseen tavoitteensa. Perusteellinen raportointi ja läpinäkyvyys on hyvien käytäntöjen mukaista.

Lue lisää: Ilmastoväittämät

Omien päästöjen laskenta

Ilmastotekojen tukemisen tavoite voi olla esimerkiksi kumota yrityksen myymän tuotteen elinkaaren aikaiset ilmastopäästöt, osallistua yhteisiin ilmastotalkoisiin tai kumota kuluttajan omasta toiminnasta syntyneet ilmastopäästöt. Ilmastoyksiköiden ostajan on hyvä tietää omien päästöjensä määrä. Kun päästöjen määrä tunnetaan, voidaan ensin tunnistaa keinot vähentää päästöjä ja sitten kompensoida ne päästöt, joita ei voi muulla tavoin vähentää.

Lue lisää: Päästöjen laskenta ja tuotteen elinkaariarviointi

Miten tunnistan luotettavan ilmastoteon tai myyjän? Minkälaisia vaatimuksia toiminnan tulee täyttää?

Tuettujen vapaaehtoisten ilmastotekojen pitää todella vähentää hiilen määrää ilmakehässä luvatun mukaisesti. Hyvien käytäntöjen mukaiset minimikriteerit kokoavat yhteen näkökulmat, jotka tulisi ottaa huomioon vaihtoehtoja vertailtaessa myös silloin, kun ostaja tukee muunlaisia kuin ilmastoyksiköihin perustuvia ilmastotekoja. Myyjän tai välittäjän tulee tarjota ostajalle riittävän yksityiskohtaista tietoa myymästään palvelusta, jotta minimikriteerien toteutumista voi arvioida.

Lue lisää: Hyvien käytäntöjen mukaiset minimikriteerit

Millä keinoilla voidaan tuottaa ilmastoyksiköitä vapaaehtoisille hiilimarkkinoille?

Erilaiset keinot, eli hillintätoimet, voidaan karkeasti jakaa teknologisiin tai luontopohjaisiin keinoihin. Luontopohjaiset hillintätoimet lisäävät tai tehostavat luonnollisia hiilinieluja sekä hillitsevät luonnollisia ilmastopäästöjä. Suomessa luontopohjaisilla hillintätoimilla kasvatetaan metsien hiilivarastoa, lisätään maaperän hiilivarastoa maatalousmailla ja estetään soihin ja turvemaihin varastoituneen hiilen vapautumista.

Tutustu ja vertaile: Hillintätoimet ja minimikriteerien täyttyminen

Keskeiset käsitteet

Tutustu täällä vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin ja päästöjen kompensointiin liittyvään sanastoon ja tarkista, mitä eri termit tarkoittavat.

Lue lisää: Vapaaehtoisiin hiilimarkkinoihin liittyvä sanasto