Sivustoa päivitetään, palaathan takaisin huhtikuussa 2023 - Tietoa vapaaehtoisista hiilimarkkinoista Suomessa

Kompensoimalla halutaan hidastaa ilmastonmuutosta

Hiilikompensaatiolla halutaan vaikuttaa ilmastoa lämmittävien kaasujen kokonaismäärään ilmakehässä. Lämpenemistä aiheuttavia ilmastopäästöjä syntyy ihmisen toiminnasta. Toiminnasta aiheutunut ilmastohaitta voidaan hyvittää vapaaehtoisen kompensoinnin avulla. Kompensaatiotoimilla päästöjä vähennetään, tai ilmakehän hiilidioksidia sidotaan takaisin maapallon luonnollisiin tai keinotekoisiin hiilivarastoihin. 

Lue lisää hiilenkierrosta

Ensin vähennetään päästöjä

Ilmastonmuutoksen hillinnässä ensimmäinen ja tärkein askel on vähentää päästöjä. Tavoiteltava hyvä hiilikompensaatio tarkoittaa vain niiden päästöjen hyvittämistä, joita ei ole enää mahdollista vähentää. Kuluttajan tulisi vertailla ja valita ensin vähäpäästöisin vaihtoehto. Yrityksen tulisi ensin vähentää päästöjä tuotantoketjussa.

Lue lisää

Mistä hiilikompensaatiossa on kyse?

Vapaaehtoisessa hiilikompensaatiossa yritys tai yksityinen kuluttaja ostaa palvelua, joka sitoo tai vähentää ostajan toiminnasta syntyneitä päästöjä vastaavan määrän hiiltä aktiivisten toimenpiteiden avulla jossain toisaalla. Hiilikompensaation edellytys on, että hiilikompensaation myötä saavutettu päästövähennys ei olisi tapahtunut ilman hyvitysyksiköiden ostoa.

Vapaaehtoisen hiilikompensaation perusteet

Mitä tarkoittaa hiilineutraali? Entä ilmastoteko?

Yritykset käyttävät erilaisia ympäristöväittämiä markkinoinnissaan ja kertoessaan kompensaatiotoimistaan. Käytetty väittämä ei kuitenkaan vielä kerro mitä tarkalleen ottaen on tehty. Väittämien tueksi on kuluttajalle tarjottava tietoa siitä, mitkä päästöt on hyvitetty ja miten päästöjen hyvittäminen on toteutettu.

Lue lisää väittämistä

Mitä kompensoidaan? Miten ilmastopäästöt lasketaan?

Päästöhyvityksen kohteena voi olla esimerkiksi kuluttajan omasta toiminnasta syntyneet ilmastopäästöt tai yrityksen myymän tuotteen elinkaaren aikaiset ilmastopäästöt. Hiilikompensaation ostajan tulee tietää, mistä ja kuinka paljon päästöjä syntyy. Kun päästöjen määrä tunnetaan, voidaan tunnistaa päästövähennyskohteet ja hyvittää ne päästöt, joita ei voi muulla tavoin vähentää.

Lue lisää päästöjen laskennasta

Mitä pitää tietää, kun ostaa hiilikompensaatiota?

Hiilikompensaation ostajan näkökulmasta on tärkeää, että ostettu palvelu todella vähentää hiilen määrää ilmakehässä. Hyvän kompensaation minimikriteerit kokoavat yhteen näkökulmat, jotka tulisi ottaa huomioon palveluja vertailtaessa. Laadukkaan kompensaatiopalvelun myyjä tarjoaa ostajalle riittävän yksityiskohtaista tietoa myymästään palvelusta, jotta kriteerien toteutumista voi arvioida.

Lue lisää hyvän kompensaation minimikriteereistä

Millä keinoilla hiilikompensaatiota voidaan tuottaa?

Kompensaatiokeinot voidaan karkeasti jakaa teknologisiin tai luontopohjaisiin keinoihin. Luontopohjaiset keinot lisäävät tai tehostavat luonnollisia hiilinieluja sekä hillitsevät ilmastopäästöjä. Suomessa luontopohjaisilla kompensaatiotoimilla kasvatetaan metsien hiilivarastoa, lisätään maaperän hiilivarastoa maatalousmailla ja estetään soihin ja turvemaihin varastoituneen hiilen vapautumista.

Hiilikompensaatiokeinojen vertailu

Viimeisin tieto ja tutkimus